Gebeden

GEBED VAN SINT FRANCISCUS VAN ASSISIË

Heer God, maak me tot werktuig van je vrede,
dat ik liefde uitdraag, waar haat heerst,
dat ik vergeef waar vernedering is,
dat ik verenig, waar onenigheid is,
dat ik de waarheid spreek, waar de leugen heerst,
dat ik geloof breng, waar twijfel woont,
dat ik vreugde breng, waar verdriet is.
Ach, Heer, laat me proberen,
dat niet ik getroost word, maar dat ik anderen troost,
dat niet ik begrepen word, maar dat ik anderen begrijp,
dat niet ik liefde ontvang, maar dat ik anderen liefde schenk.
Immers,wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf verliest, zal zichzelf vinden,
wie vergeeft, zal vergeven worden
en wie sterft, zal eeuwig leven.


Het Aramese “ONZEVADER”.

Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is,
Ik geef je een naam opdat ik je een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig jouw rijk van eenheid nu,
dan valt jouw en ons verlangen samen in ons handelen.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit jou wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.


Onze Vader

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

Hier kun je je inschrijven voor Bonnie’s nieuwsbrief